Obvodná organizácia SRZ č.3 v Ilave Vás pozýva na

Výročnú členskú schôdzu,

ktorá sa uskutoční 04. 03. 2017 o  10.00 hod. v DK Ilava.

Účasť na VČS patrí k základným povinnostiam každého člena.

 

                    Bohumil Ištvánik                                                                                 Ing. Jozef Šedík

                    Predseda ObO č.3                                                                             tajomník ObO č.3

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
 3. Správa o činnosti ObO č.3- Ilava
 4. Plán práce výboru a plán hlavných úloh na rok 2017
 5. Správa kontrolnej a revíznej komisie
 6. Voľba delegátov na konferenciu MsO a delegáta do komisie KRK
 7. Správa o finančnom hospodárení MsO
 8. Návrh na riešenie neúčasti na VČS
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Ukončenie

 

TOPlist