Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Oznamujeme všetkým záujemcom o vstup do MsO SRZ Dubnica nad Váhom, že nový termín školenia je stanovený na 28.05.2020 o 16:00 hod v kancelárii MsO. Školenie sa uskutoční za dodržania všetkých aktuálne platných opatrení.

 

 

 

Ukončenie krúžku mladého rybára SRZ ObO č.3 Ilava sa bude konať 31.05.2020 na revíri 3-5880-1-1 VN Tunežice praktickým školením so začiatkom o 08:00 hod.

 

Praktické školenie krúžkov mladého rybára SRZ ObO č.3 Ilava

Cieľom školenia je overenie teórie praktickým lovom rýb udicou.
Miesto praktického školenia: revír 3-5880-1-1 Vodná nádrž Tunežice.
Dátum školenia: 31.5.2020 od 8 00hod.

Praktické školenie mladých rybárov sa bude konať za nasledovných bezpečnostných opatrení:

Mladý rybár bude sprevádzaný iba jedným rodičom (resp. rodinným príslušníkom nad 18 rokov). Obaja musia mať povinne ochranné rúška.

Pri vstupe k vodnej nádrži ich oboch niektorý z inštruktorov školenia (inštruktori školenia = členovia výboru ObO č.3. Ilava + členovia rybárskej stráže z ObO č.3) dovedie k lovnému miestu. Lovné miesta sú vzdialené medzi sebou navzájom min. 5m.

Pri obsadení lovného miesta bude inštruktorom školenia mladý rybár oboznámený s podmienkami lovu. (Počas lovu bude priebežne sledovaný inštruktorom – ide o samostatnú manipuláciu udicou bez zásahu rodiča).

Mladý rybár nesmie počas lovu meniť pridelené lovné miesto!

Loví sa od 8 hod, do 11 hod. Lov je povolený na plávanú,  resp .položenú. Púšťajú sa všetky ulovené ryby okrem pstruha dúhového, ktorého max. počet 4 si môže privlastniť.

Počas lovu obdrží mladý rybár doklady pre lov rýb.

Rybár, ktorý uloví  pstruhy dúhové (max. 4 ) a tie si privlastní, môže opustiť priestor vodnej nádrže skôr, nemusí čakať do konca lovu (11-tej hodiny).

Lov končí o 11-tej hodine, účastníci školenia postupne s náležitým odstupom  opúšťajú priestor vodnej nádrže.

Výbor ObO č.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe žiadosti Policajného zboru SR, v rámci opatreniam voči šíreniu vírusovému ochorenia COVID-19, bola naša organizácia požiadaná o odloženie začiatku lovu na štrkovisku Ilava. Po dohode sme tejto žiadosti vyhoveli, s tým však, že môžeme ísť len v súlade s Vyhláškou  MŽP SR č.381/2018 Z. z. a to konkrétne § 18 č. 9, ktorou sa vykonáva zákon č.216/2018 z. z.. Zároveň takto tiež predĺžime možnosť preliečenia obsádky Kapra po aplikácii medikovaného krmiva.

Z tohto dôvodu sa predlžuje všeobecný zákaz lovu rýb na štrkovisku Ilava (3-3401-1-1) do termínu 28.04.2020, pričom lov rýb je povolený od 29.04.2020.

Zároveň sme boli upozornení, že môžeme očakávať kontroly aj na našich pstruhových revíroch v súvislosti s nadchádzajúcim začiatkom pstruhovej sezóny. Z tohto dôvodu všetkých žiadame, aby sa chránili ochrannými pomôckami a dodržiavali vzdialenosť podľa § 14 ods. 15 Vyhlášky  MŽP SR č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č 216/2018 z. z..

 

 

Výbor SRZ ObO č.3 Ilava na základe aktuálnej situácie oznamuje svojím členom:

členská schôdza v termíne 10.05.2020 je ZRUŠENÁ!

náhradný termín bude vopred zverejnený.

 

 

Informácia o platbe a vydávaní dokladov:

na stránke MsO SRZ Dubnica nad Váhom, bola zverejnená informácia ohľadom platení a vydávaní dokladov pre členov SRZ MsO Dubnica nad Váhom. Celá informácia po otvorení tohto linku: Informácia o platbe a vydávaní dokladov

 

 

 

Z dôvodu prevencie a minimalizovanie šírenia COVID-19 (Koronavírus)
s okamžitou platnosťou

ruším plánovanú brigádnickú činnosť pre všetky ObO
SRZ MsO Dubnica nad Váhom.

O nových termínoch brigád budete informovaný prostredníctvom internetovej stránky
MsO SRZ Dubnica nad Váhom a prostredníctvom brigádnych referentov jednotlivých ObO.

Ondrej Gavenda v.r.
rybársky hospodár SRZ MsO Dubnica and Váhom

 

 

Výbor SRZ ObO č.3 Ilava na základe aktuálnej situácie oznamuje svojím členom:

členská schôdza v termíne 15.03.2020 je ZRUŠENÁ!

náhradný termín je stanovený na 10.05.2020 o 9:00 hod v DK Ilava

 

 

Pozvánka:

Obvodná organizácia SRZ č.3 v Ilave Vás pozýva na

Výročnú členskú schôdzu,

ktorá sa uskutoční  15.3.2020 o  9.00 hod. v DK Ilava.

 

Účasť na VČS patrí k základným povinnostiam každého člena.

 

Bohumil Ištvánik                                                       Ing. Jozef Šedík

Predseda ObO č.3                                                     tajomník ObO č.3

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
  3. Správa o činnosti ObO č.3- Ilava za rok 2019
  4. Správa o finančnom hospodárení MsO
  5. Správa kontrolnej a revíznej komisie
  6. Plán práce a plán hlavných úloh na rok 2020
  7. Voľba delegátov na konferenciu MsO SRZ
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Ukončenie

 

 

 

Rok 2020 Informácia o odovzdávaní (vydávaní) dokladov na lov rýb:

Ilava:  
miesto: vstupná hala  domu kultúry (DK) v Ilave (resp. budova požiarnej zbrojnice oproti DK) termíny: 27.12.2019 (piatok) od 15:00 hod v budove požiarnej zbrojnice oproti DK

V roku 2020 v dole uvedených termínoch vždy od 15:00 hod do 17:00 hod. (streda 8.1, streda 22.1, streda 5.2, streda 4.3, streda 8.4.)

Ladce:  
miesto: dom kultúry (DK) v Ladcoch (vchod pre javisko z pravej strany DK.)
V roku 2020 v dole uvedených termínoch vždy od 15:00 do 17:00 hod. (štvrtok 2.1., streda 15.1., streda 29.1., streda 19.2., streda 18.3.)                                                         

Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch správne vyplnený odovzdať do 15.1.2020 v zmysle zákona o rybárstve!

 

  

Násada Kapra K3 v našich revíroch. celý článok tu:

https://srzmsodubnica.sk/srz-mso-dubnica-nad-vahom/aktualne/2019-nasada-kapra-k3-v-nasich-reviroch/

 

 

Násada Pstruha potočného v našich revíroch. Celý článok tu:

https://srzmsodubnica.sk/srz-mso-dubnica-nad-vahom/aktualne/nasada-pstruha-potocneho-pp1-a-pp2-v-roku-2019/

 

 

Násada Podustvy v našich revíroch. Celý článok TU:

https://srzmsodubnica.sk/srz-mso-dubnica-nad-vahom/aktualne/nasada-podustvy-na-vahu-c-9/

 

 

Úlovok Kapra na štr. Ilava. Celý článok TU:

https://srzmsodubnica.sk/srz-mso-dubnica-nad-vahom/vase-ulovky/ulovok-kapra-na-strkovisku-ilava-2/

 

 

Výbor ObO č.3 Ilava oznuje svojím členom:

Nakoľko sa pre nepriaznivé počasie v sobotu 5.10.2019 brigády na revíroch ObO č.3 nekonali,
budú sa okrem soboty 12.10.2019 konať posledné brigády na týchto revíroch ešte v sobotu 19.10.2019!

 

 

Na stránke MsO SRZ Dubnica bol uverejnený príspevok o výlove odchovného potoka Košeca.

Celý článok otvoríte tu: https://srzmsodubnica.sk/srz-mso-dubnica-nad-vahom/aktualne/vylov-odchovneho-potoka-koseca/

 

 

Na stránke MsO SRZ Dubnica bol uverejnený príspevok o výlove rybníka Ilava - pivovar II.

Celý článok otvoríte tu: https://srzmsodubnica.sk/srz-mso-dubnica-nad-vahom/aktualne/vylov-stuky-z-rybnika-ilava-pivovar-ii/

 

 

Na stránke MsO SRZ Dubnica bol uverejnený príspevok o výlove rybníka Ilava - pivovar.

Celý článok otvoríte tu: https://srzmsodubnica.sk/srz-mso-dubnica-nad-vahom/aktualne/vylov-stuky-z-rybnika-pivovar-i/

 

 

Pozvánka:

Obvodná organizácia SRZ č.3 v Ilave Vás pozýva na Mimoriadnu členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční  21.9.2019 o  10.00 hod. v DK Ilava.


Program:
1.    Otvorenie
2.    Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
3.    Súčasný stav v SRZ - oboznámenie
4.    Voľba delegátov na mimoriadnu konferenciu MsO SRZ
5.    Diskusia
6.    Návrh na uznesenie
7.    Ukončenie

 

Bohumil Ištvánik                       Ing. Jozef Šedík
predseda ObO č.3                    tajomník ObO č.3
 

Rok 2019 Informácia o odovzdávaní (vydávaní)
dokladov na lov rýb:

Ilava: 
miesto: vstupná hala  domu kultúry (DK) v Ilave (resp. budova požiarnej zbrojnice oproti DK)
             termíny:  27.12.2018 (štvrtok) od 15 00 hod  v  budove požiarnej zbrojnice oproti DK

V roku 2019 každý  párny týždeň - štvrtok   vždy od 15 00 hod do 17 00 hod.
(10.1.,   24.1,    7.2.,     21.2.,     7.3.,     21.3.)Ladce: 
miesto: dom kultúry (DK)  v Ladcoch    ( vchod pre javisko z pravej strany DK.)

V roku 2019 každý  nepárny týždeň - štvrtok   vždy od 15 00 do 17 00 hod.
(3.1.,   17.1.,    31.1.,    14.2.,    28.2.,    14.3.)
 


Záznam o úlovkoch správne vyplnený odovzdať do 15.1.2019  v zmysle zákona o rybárstve!

 

 


 

Informujeme členov SRZ MsO DUbnica nad Váhom, že z dôvodu rekonštrukcie stránok SRZ MsO Dubnica, SRZ ObO č.1 Dubnica nad Váhom, SRZ ObO č.3 Ilava môže dôjsť k dočasným výpadkom funkčnosti stránok.

 

 

SRZ MsO Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom že dňa 05/10/2018 prebehlo zarybnenie násadou Kapra (K2) na nasledovných revíroch:


3-4100 – štr. Dubnička
3-5600 – VN Prejta dolná
3-3401 – štr. Ilava

 

 

 

Upozornenie:

Správca energetickej kanálovej sústavy L-I-D-TN, SVP š.p., OZ Piešťany, SPSV I. Púchov, uskutoční v termíne

od 1.10. – 20.10.2018 opravu kamenného opevnenia plťovej komory  na VS Dolné Kočkovce.

K prácam na oprave kamenného opevnenia je potrebné upraviť hladinový režim na Kočkovskej zdrži na kótu 254,40 m n. m. (2,0 m pod minimálnu prevádzkovú hladinu).Takto upravená hladina bude aj na prívodnom kanály (PK) Ladce. Správca predpokladá s poklesom hladín aj na ostatných PK z dôvodu netesnosti na VE a priesakov na betónovom tesnení PK. V prípade zistenia výrazného poklesu hladín bude správca dočerpávať vodu do kanálovej sústavy na VS Dolné Kočkovce.
 

V našej časti Nosického kanálu lov povolený, v prípade mimoriadnej udalosti budete o ďalších krokoch informovaný.

 

 

 

Informácia o zarybnení.
V termíne 28.08. 2018 bude vysadený Pstruh dúhový v lovnej veľkosti na VN Bolešov – Gilianka a VN Prejta - Vystrkov. Dodávka rýb je potvrdená, čas dodania bude upresnený podľa vyťaženosti vozidla RADY SRZ.

 

 

Brigáda na deň zeme :

dňa: 21.04.2018
Čas:  od 8 00 - 13 00hod
Začiatok / stretnutie  8 00 most pri ZVS
Pracovné oblečenie , vysoké čižmy , hrable ,
Od mesta zabezpečený traktor  + vrecia na odpad .

 

 

 

 

Oznam

Na revír: VN Bolešov - Gilianka a Ryb. Prejta - Vystrkov bola vyssadená násada Pstruha dúhového Pd2. Na naše potoky Tovarský, Poruzbský, Podhradský, Kolačín bol vysadený Pstruh potočný Pp2.

 

 

SRZ ObO č.3 Ilava
Informácia o predĺženom  vydávaní dokladov na lov rýb:

Ilava:  miesto: vstupná hala  domu kultúry v Ilave
     termíny:  28.3.2018,   4.4.2018,   11.4.2018    od 15 00 do 17 00hod.

 


 

SRZ MsO Dubnica zverejňuej tlačivo na poukázanie 2% zo zaplatenej dane.  Stiahnúť a vypísať si ho môžete na nasledujúcom linku. Ďakujeme za podporu.

2% z poukázanej dane - tlačivo

 

 

SRZ MsO Dubnica nad Váhom zverejnilo petíciu za zachovanie všeludového rybárstva. Viac informácií, celú výzvu a petičný hárok na stiahnutie nájdete na nasledujúcom linku:

PETÍCIA k pripravovanému zákonu

 

 

 

 

Informácia z RADY SRZ:

Oznamujeme všetkým rybárom (držiteľom platných povolení na lov rýb na rok 2018), že z dôvodu zaznamenaného zvýšeného obsahu ortuti v svalovine boleňa dravého a zubáča veľkoústeho Regionálna veterinárna a potravinová  správa v Liptovskom Mikuláši vydaným opatrením č. č. 1649/2017 zo dňa 14.12.2017 zakázala privlastňovanie týchto druhov rýb od 1.1.2018 na rybárskom revíri č. 3-5340- 1-1 VN Liptovská Mara až do jeho odvolania.

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina oznamuje členom SRZ, že lov týchto druhov nie je zakázaný, avšak lov je možné realizovať výhradne formou lovu „Chyť a pusť“.

 

 

 

Rok 2018    SRZ ObO č.3 Ilava
Informácia o odovzdávaní (vydávaní) dokladov na lov rýb:

lava:  miesto: vstupná hala  domu kultúry v Ilave (resp. budova požiarnej zbrojnice oproti DK)
termíny:  27.12.2017 (streda)   od 15 00 hod

V roku 2018:  streda  10.1,    24.1,    7.2,     21.2,     7.3,    21.3,

vždy od 15 00 hod do 17 00 hod.

 

 

Ladce:  miesto: obecný úrad v Ladcoch (chodba pred knižnicou)            
termíny:  20.12.2017 (streda)   od 15 00 hod 

 

V roku 2018:   streda  3.1,   17.1,   31.1,   14.2,   28.2,   14.3, 

                                          vždy od 15 00 do 17 00 hod.

 

Záznam o úlovkoch správne vyplnený odovzdať do 15.1.2018 v zmysle zákona č.139/2002 Z.z. o rybárstve!

 

 

 

SRZ MsO Dubnica oznamuje svojím členom, že dňa 06.11 2017 prebehlo zarybnenie Kaprom K3 a z tohto dôvodu je vyhlásený zákaz na nasledovných revíroch:


3-5600 VN Prejta dolná
3-5610 VN Prejta horná
3-3401 štrkovisko Ilava
3-4100 štrkovisko Dubnička
3-2700 OR Štrková Dúlovské
3-2630 OR Kalná Dúlovské č. 1 a 2
3-2640 OR Ladce
3-5770 VN Slávnica
3-5880 VN Tunežice

Lov povolený od 06. decembra 2017

 

 

 

MsO SRZ Dubnica oznamuje svojím členom, že dňa 02. 11 2017 bude prebiehať zarybnenie Kaprom K3 a z tohto dôvodu bude vydaný zákaz na nasledujúcom rybárskom revíre:


                                                            3-5600-1-1 VN Prejta dolná


Lov bude povolený od 02. 12 2017.

Zároveň MsO SRZ Dubnica oznamuje svojím členom, že dňa 06. 11 2017 bude prebiehať zarybnenie Kaprom K3 na kaprových revíroch našej organizácie. Ďalšie informácie budú zverejnené po zarybnení.

 

 

 

Do fotogalérie MsO boli pridané fotky zo zarybnenia Kaporm K2 v našej organizácii. Fotky nájdete aj po otvorení nasledujúceho linku:

Zarybnenie K2 2017

 

 

 

SRZ MsO Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom že dnes 21/10/2017 prebieha zarybnenie násadou Kapra (K2) na nasledovných revíroch:


3-4100 – štr. Dubnička
3-5600 – VN Prejta dolná
3-5610 – VN Prejta horná
3-3401 – štr. Ilava
3-4130 – štr. Horovce – Pod drôtami

Zároveň svojím členom oznamuje že v termíne 23 - 24/10/2017 bude prebiehať ďalšie zarybnenie na našich kaprových revíroch Kaprom (K2).

 

 

 

 

SRZ MsO Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom že dňa 20/10/2017 bude prebiehať  zarybnenie násadou Kapra (K2) na nasledovných revíroch:


3-4100 – štr. Dubnička
3-5600 – VN Prejta dolná
3-5610 – VN Prejta horná
3-3401 – štr. Ilava
3-4130 – štr. Horovce – Pod drôtami

 

 

 

 

Vážení členovia ZO SRZ
dňa 29. júna 2017 bol vykonaný úradný odber vzorky ryby boleňa dravého v rámci Monitoringu poľovnej zveri a rýb na rok 2017 na rybárskom revíre č. 3–5340–1–1 VN Liptovská Mara.

V rámci vykonaného vyšetrenia bolo vo vzorke boleňa dravého zaznamenané prekročenie maximálnej hodnoty obsahu ortuti.

Dňa 13. septembra 2017 bolo Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Liptovský Mikuláš vydané veterinárne opatrenie č. 1649/2017.

Na základe tohto veterinárneho opatrenia vás informujeme, aby ste si na VN Liptovská Mara neprivlastňovali boleňa dravého z dôvodu rizika pre zdravie ľudí.

Veterinárne opatrenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš je na stiahnutie TU.

 

 

 

Informácia o zarybnení:
Na naše potoky bola včera 26.09 2017 vysadená násada Pstruha potočného - roček. (Niekoľo fotiek tu) Dnes 27.09.2017 bola do Váhu vypustené násada Podustvy severnej.

 

Informácia o zarybnení.
V termíne medzi 18 do 23.08. 2017 bude vysadený Pstruh dúhový v lovnej veľkosti na VN Bolešov – Gilianka. Dodávka rýb je potvrdená, termín dodania bude upresnený podľa vyťaženosti vozidla RADY SRZ.

 

 

 

Na stránke SRZ ObO č.1, v časti fotogaléria boli zverejnené fotky z pretekov Detí na VN Prejta - horná 01.05. 2017

 

 

 

Na stránke SRZ Mso Dubnica, sekcia fotogaléria boli zverejnené fotky z prebratia a vysádzania Pstruha dúhového Pd2 určeného na detské preteky a Pstruha potočného Pp2 určeného na Tovarský, Podhradský, Porubský potok.

 

 

 

Na stránke SRZ MsO Dubnica, v sekcii zarybňovanie a úlovky bolo zverejnené zarybňovanie, úlovky a návštevnosť za rok 2016.

 

 

 

Vo fotogalérii boli zverejnené fotky z konferencie MsO SRZ Dubnica and Váhom 07/04/2017.

http://www.srzmsodubnica.sk/Konferencia-MsO-07042017.html

 

 

 

Dňa 07/04/2017 prebehlo zarybnenie Pstruhom dúhovým pred pstruhovou sezónou na VN Bolešov Gilianka a Ryb, Prejta Vystrkov. Fotky nájdete vo fotogalérii.

http://srzmsodubnica.wbl.sk/Pd-na-VN-Gilianka-a-Vystrkov-06042017.html

 

 

SRZ MsO Dubnica nad Váhom zverejnila tlačivo na poukáuzanie 2% zo zaplatených daní.

tlačivo na stiahnutie

 

 

 

 

ObO č. 3 zverejnila termíny brigád, členskej schôdze ako i konanie pretekov LRU. Viac v jednotlivých sekciách.

 

 

 

   Informácia o odovzdávaní (vydávaní) dokladov na lov rýb:

 

Ilava:  miesto: vstupná hala  domu kultúry v Ilave termíny: 

15.12.2016 (štvrtok)   od 15 00 hod 
29.12.2016 (štvrtok)   od 15 00 hod 

V roku 2017 každý  párny týždeň - štvrtok   vždy od 15 00 hod do 17hod (12.1.,  26.1,  9.2.,  23.2.,  9.3.)

 

Ladce:  miesto: dom kultúry  v Ladcoch termíny: 

22.12.2016 (štvrtok)   od 15 00 hod 

V roku 2017 každý  nepárny týždeň - štvrtok   vždy od 15 00 do 17 00hod. (5.1., 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3.)

 

Záznam o úlovkoch správne vyplnený odovzdať do 15.1.2017 v zmysle zákona č.139/2002 Z.z. o rybárstve!

 

 

 

SRZ MsO Dubnica oznamuje svojím členom, že dňa 24.11.2016 prebehlo posledné zarybnenie Kaprom K3 v roku 2016 na všetkých revíroch našej MsO. Lov povolený od 23.12.2016.

 

 

 

SRZ MsO Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom že dnes 23/11/2016 prebieha zarybnenie násadou Zubáča Zu1 na nasledovných revíroch:


3-4100 – štr. Dubnička
3-5600 – VN Prejta dolná
3-5610 – VN Prejta horná
3-3401 – štr. Ilava
3-2640 – OR Ladce

Zároveň svojím členom oznamuje že zajtra t. j. 24/11/2016 bude prebiehať na našich kaprových revíroch zarybnenie Kaprom K3.

 

 

SRZ MsO Dubnica oznamuje svojím členom, že dňa 15.11 2016 prebieha zarybnenie Kaprom K3 a z tohto dôvodu bude vyhlásený zákaz na nasledovných revíroch:

3-5600 VN Prejta dolná

35610 VN Prejta horná

3-3401 štrkovisko Ilava

3-4100 štrkovisko Dubnička

3-2700 OR Štrková Dúlovské

 

Lov povolený od 15. decembra 2016

 

 

 

OZNAM

SRZ MsO Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom, že dňa 24/10/2015 bola vysadená násada Kapra, nedosahujúceho lovnú mieru, na revír 3-5600-1-1 VN Prejta Dolná. Lov podľa zákona.

 

 

 

 

 

 

SRZ MsO Dubnica zverejňuje pre svojích členov materiál s názvom: "PROGRAM STAROSTLIVOSTI - CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIE DUBNICKÉ ŠTRKOVISKO 2016 - 2045" k pripomienkovaniu. Svoje pripomienky prosím zasielať do 25. októbra 2016 na e-mail: hospodar@srzmsodubnica.sk.

 

 

 

 

MsO SRZ Dubnica oznamuje svojím členom, že dňa 16.09.2016 bol revír VN Bolešov -  Gilinaka zarybnený násadou Pstruha dúhového. Lov podľa zákona.

 

 

 

MsO SRZ Dubnica informuje svojich členov že dňa 07/09/2016 budú naše potoky zarybnené násadou Pstruha potočného vo veľkosti 8 až 10cm.

 

 

 

Podľa informácií od SVP, upozorňujeme členov MsO SRZ že v dňoch od 05. do 09/09/2016 bude dočasne znížená hladina Nosického kanálu č. 9 (3-2530-1-1). Prosíme našich členov o zvýšenú opatrnosť.

 

 

 

MsO SRZ Dubnica oznamuje, že dnes 17.06.2016  bol revír 3-4930-4-1 a 3-3490-4-1 zarybnené násadou Pstruha - dúhového. Lov podľa zákona.

 

 

 

SRZ MsO Dubnica nad Váhom upozorňuje na zmenu v DRP:

Zmena sa týka VN Prejta - horná /3-5610-1-1/  kde na základe zmeny má veta: " Brodenie, zavážanie a zanášanie návnad a nástrah je zakázané." iba odporúčací chrakter.

 

 

V Sekcii Preteky LRU sme zverejnili spráy z pretekov a pretekov Detí v roku 2016.

 

 

 

SRZ MsO Dubnica nad Váhom zverejnilo ponuku na ubytovanie SRZ RADA Žilina na Oravskej priehrade.

UBYTOVANIE ORAVA

 

 

 

 

SRZ MsO – hospodársky úsek oznamuje svojím členom, že dňa 12.04.2016 boli naše potoky zarybnené násadou Pstruha potočného  Pp2 250kg (Podhradský potok, Porubský potok, Tovarský potok) a dňa 13.04.2016 zarybnenie Pstruhom dúhovým 550kg (VN Bolešov – Gilianka a Rybníky Prejta – Vystrkov)

 

 

 

Preteky v love rýb udicou (LRU) pre rok 2016:

 

Preteky v LRU mladých rybárov:

Termín pretekov: 1.máj 2016

Miesto konania : VN Tunežice, revír č. 3-5880-1-1

Začiatok - koniec pretekov: 8 00hod - 11 00hod.

 

Preteky v LRU dospelých:

Termín pretekov: 8.máj 2016

Miesto konania : Štrkovisko rybník Ilava, revír č. 3-3401-1-1

Začiatok - koniec pretekov: 7 00hod - 12 00hod.

 

 

 

 

 

SRZ ObO č. 3 Ilava na svojích stránkach zverejnila informácie o konaní členskej schôdze v roku 2016, rovnako v časti brigádnická činnosť zverejnila dátumy brigád v roku 2016.

 

 

 

MsO SRZ Dubnica nad Váhom praje všetkým svojím členom

krásne a pokojné Vianoce

úspešný štart v Novom roku!

 

 

 

Platenie členského príspevku

 

Členský príspevok je člen povinný uhradiť najneskoršie do 31. marca  príslušného roku. V opačnom prípade členstvo v organizácii zaniká (§ 4 bod 5 Organizačného poriadku SRZ). Pri úhrade po tomto termíne sa považuje záujemca za nového člena.

 

 

Odovzdávanie dokladov:

 

Upozorňujeme všetkých členov MsO SRZ Dubnica, že záznam o dochádzke k vode a úlovkoch sú povinní odovzdať najneskôr do 15. januára 2016 (§ 14 odst. 16 vyhlášky 185/2006). Ak držiteľ do tohto termínu záznam neodovzdá nebude mu vydané povolenie na nasledujúci rok.

Nezabudnite vyplniť aj sumár úlovkov a návštevnosť revírov, ktorý nájdete na posledných stranách záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch.

 

 

Nová smernica o platení zápisného a členských príspevkov, vydávaní povolení na rybolov.

 

Upozorňujeme všetkých členov SRZ MsO Dubnica nad Váhom že od 1. januára 2016 platí nová smernica o platení zápisného a členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov. Jej plné znenie nájdete na stránkach SRZ RADA Žilina v položka legislatíva.

 

http://www.srzrada.sk/aktuality/smernica-o-plateni-zapisneho-clenskych-prispevkov-a-o-vydavani-povoleni-na-rybolov-2/

 

 

Informácia o odovzdávaní (vydávaní) dokladov:

 

Ilava: miesto: vstupná hala domu kultúry v Ilave
termíny:
17.12.2015 (štvrtok) od 15 00 hod
V roku 2016 každý
párny týždeň - štvrtok vždy od 15 00 hod do 17 00 hod
(14.1., 28.1, 11.2., 25.2., 10.3.)

 

Ladce: miesto: dom kultúry v Ladcoch
termíny:
22.12.2015 (utorok) od 15 00 hod
              28.12.2015
(pondelok) od 15 00 hod
V roku 2016 každý
nepárny týždeň - štvrtok vždy od 15 00 do 17 00 hod.
(7.1., 21.1., 4.2., 18.2., 3.3., 17.3.)

 

Záznam o úlovkoch správne vyplnený odovzdať do 15.1.2016 v zmysle zákona č.139/2002 Z.z. o rybárstve!

 

 

 

 

OZNAM

SRZ MsO Dubnica nad Váhom oznamuje svojím členom, že dňa 11/11/2015 bola vysadená násada Kapra na nižšie uvedené revíry:

3-5600-1-1 VN Prejta dolná

3-3401-1-1 štrkovisko Ilava

3-4100-1-1 štrkovisko Dubnička

 

Lov na uvedených revíroch je povolený od: 11.12.2015

 

 

11/11/2015 SRZ MsO Dubnica nad Váhom zaznamenalo úhyn na Kolačínskom potoku. Foto nájdete na nižšie uvdenom linku.

otrava Kolačínsky potok

 

 

 

Do fotogalérie SRZ MsO Dubnica - Násada Kapra a Šťuky 2015 sme pridali ďalšie fotky

 

Násada Kapra a Šťuky 2015

 

 

 

 

Na stránkach SRZ MsO Dubnica, v časti fotogaléria sme zverejnili fotky zo zarybňovania Kaprom a Šťukov na našich lovných revíroch. Fotky nájdete po otvorení linku nižšie.

 Násada Kapra a Šťuky 2015

Lov povolený od 28.11. 2015

 

 

 

Na stránkach SRZ MsO Dubnica, v časti fotogaléria sme zverejnili fotky zo zarybňovania Pstruhom potočným v našich lovných revíroch. Fotky nájdete po otvorení linku nižšie.

Násada Pp 2015

 

 

 

 

ObO č.3 zverejnila termíny jesenných brigád. viac TU

 

 

 

Z Vašich meilov:

Neviem ako začať,

ale už ma prestáva baviť chodiť k vode a stále po niekom upratovať. Či som na kanáli alebo na rybníkoch, moja rybačka začína vyčistením lovného miesta a priľahlého kríčia od odpadkov, aby mi tam v noci nebehali potkany a nesmrdelo to ako na smetisku. Osobne mi nevadí upratať, nahádzať do vreca a odviesť,ale čoho je  veľa toho je príliš.Tak ako iní posielajú fotky úlovkov tak aj ja chcem prispieť svojimi.

SRZ Rada Žilina nám zaslala meil s nasledujúcim textom:

Vážení členovia SRZ,

 

určite ste v poslednej dobe zaznamenali, že sa objavilo diskusné fórum, ktoré silne pripomína úž nefunkčné fórum www.srzke.com a opäť podnecuje členov k nedôstojnej a nič neriešiacej diskusii. Príspevky na fóre http://www.rybka.pe.hu/rybka/  sú plné urážok a nenávisti. Pokúste sa o slušnú diskusiu na novom  „Verejnom fóre členov SRZ“  tu je odkaz http://www.srzforum.sk/

 

 

 

Do sekcie Preteky LRU boli pridané správy z pretekov.

správy a fotky nájdete tu

 

 

Slovenský rybársky zväz

        Mestská Organizácia Dubnica nad Váhom

Partizánska 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO 00178209 302

 

 

 

MIMORIADNY OZNAM

 

V spolupráci s mestom Dubnica nad Váhom sa bude konať brigáda na našom revíri č. 3-0750-4-1 Dubnický potok, na ktorú pozývame všetkých členov.

 

 

revír:                       3-0750-4-1 Dubnický potok

kedy:                       18. apríla 2015

čas:                         8:00 hod

zraz:                        parkovisko pri ZVS

náplň:                      čistenie koryta potoka

treba si doniesť:     vysoké čižmy, gumáky

 

 

 

 

Na stránke MsO SRZ Dubnica nad Váhom bol zverejnený príspevok o pripomienkovaní návrhu novely zákona a vykonávacej vyhlášky o rybárstve. Viac TU

 

 

Do fotoalbumu sme pridali pár fotiek z VČS v Ilave:   fotky TU

 

 

 

SRZ MsO Dubnica n. V. zverejnila tlačivo na poukázanie 2% z daní našej organizácii.

tlačivo tu:

 

 

 

Výbor ObO č.3 zverejnuje termíny brigád v roku 2015. Rozpis brigád TU.

 

 

 

Výbor ObO č.3 Ilava zverejnil termín konania pretekov LRU Deti a LRU. Viac TU.

 

 

 

 

Výbor ObO č. 3 Ilava zverejnil termín konania členskej schôdze. Viac TU.

 

 

 

 

Dňa 5.12.2014 vo veku 57 rokov zomrel hospodár našej Obvodnej organizácie č3. Slovenského rybárskeho zväzu v Ilave

p. Anton Opat

Anton Opat bol členom Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) od roku 1983.
Od roku 2010 zastával funkciu hospodára SRZ ObO č.3 v Ilave a súčasne bol členom výboru Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (MsO) v Dubnici n/V.
Za svoje zásluhy v SRZ získal postupne po bronzovom a striebornom i  zlatý odznak za „Zásluhy o rozvoj rybárstva“ v r. 2006.
Tonko bol pravou rukou nedávno zomrelého predsedu Libora Kvasnicu, spoločne organizovali „jarné“ rybárske preteky Obvodnej organizácie, na ktorých nechýbali ani jeho zručne vyhotovené drobné rybárske pomôcky, ako súčasť cien pre úspešných rybárov. Organizoval brigádnickú činnosť, ale predovšetkým sa staral o zarybnenie revírov Obvodnej organizácie pridelenou násadou.
Bol telom i dušou rybárom a taký ostane navždy  v našich spomienkach.

Petrov zdar a česť jeho pamiatke.

 

 

 

Informácia o odovzdávaní (vydávaní) dokladov:

Ilava: miesto:   vstupná hala kultúrneho domu v Ilave
         termíny:  11.12. 2014 (štvrtok)  od 15 00hod do 17 00hod
                       18.12. 2014(štvrtok)  od 15 00hod do 17 00hod
                       30.12. 2014 (utorok)   od 15 00hod do 17 00hod
V roku 2015 každý štvrtok (okrem sviatkov)   vždy od 15 00hod do 17 00hod
 
 
Ladce: miesto: kancelária obecného úradu v Ladcoch
          termíny:  15.12.2014 (pondelok) od 15 00hod do 17 00hod
                        22.12.2014 (pondelok) od 15 00hod do 17 00hod
                        29.12.2014 (pondelok) od 15 00hod do 17 00hod
v roku 2015 každý pondelok (okrem sviatkov) vždy od 15 00hod do 17 00hod.

 

 

 

AKTUÁLNE:     Výbor ObO č. 3 oznamuje svojím členom:

Všeobecný zákaz lovu rýb s výnimkou dravcov
lov povolený od 25.11.2014
týka sa revírov SRZ ObO č.3- Ilava:
- Štrkovisko - rybník Ilava, revír č. 3-3401-1-1
- VN Tunežice- revír č. 3-5880-1-1
- OR Ladce - revír č. 3- 2640-1-1
- OR štrková- Dúlov, revír č. 3-2700-1-1
 
Pri love treba dodržiavať Všeobecný zákaz lovu rýb s výnimkou dravcov aj na revíroch ObO č. 2 a ObO č. 1

AKTUÁLNE:

TOPlist